BIP Facebook YouTube Tripadvisor

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty MAH.251.4.2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty MAH.251.4.2017

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu jako Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego MAH.251.4.2017 na : Dostarczenie i instalacja sprzętu i wyposażenia ekspozycyjnego, multimedialnego wraz z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem, magazynowego oraz wyposażenia pomieszczeń dla zwiedzających, w ramach projektu: „Remont i modernizacja budynku Gimnazjum i skrzydła południowego budynku Podzamcza Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu” w ramach projektu „Z Muzeum w przyszłość. Modernizacja Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu – etap II”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe, przeprowadzanym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację: 1. CZĘŚĆ II - Dostawa i montaż gablot i systemów ekspozycyjnych 2. CZĘŚĆ V- Dostawa i montaż sprzętu kasowego wraz z opracowaniem dedykowanego oprogramowania do obsługi punktu sprzedaży

 Plik .pdf w załączeniu.


PLIKI DO POBRANIA: