BIP Facebook YouTube Tripadvisor

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA  O  WYBORZE   NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu, na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych jako Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego MAH.251.4.2017 na :

Dostarczenie i instalacja sprzętu i wyposażenia ekspozycyjnego, multimedialnego wraz
z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem, magazynowego oraz wyposażenia pomieszczeń dla zwiedzających, w ramach projektu: „Remont i modernizacja budynku Gimnazjum i skrzydła południowego budynku Podzamcza Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu” w ramach projektu „Z Muzeum w przyszłość. Modernizacja Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu – etap II”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe,

przeprowadzanym w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącym Części VI - Dostawa i montaż systemów multimedialnych wraz z opracowaniem dedykowanego oprogramowani.

Szczegóły w załączonym pliku. 
 

 
 

PLIKI DO POBRANIA: