Biuletyn Informacji Publicznej

skocz do menu lub skocz do treści merytorycznej

Strona główna » Aktualności

Aktualności

MAH.251.4.2017 Unieważnienie części I i IV postępowania

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 7 Ustawy prawo zamówień publicznych Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu jako Zamawiający informuje, że w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego MAH.251.4.2017 na:

Dostarczenie i instalacja sprzętu i wyposażenia ekspozycyjnego, multimedialnego wraz
z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem, magazynowego oraz wyposażenia pomieszczeń dla zwiedzających, w ramach projektu: „Remont i modernizacja budynku Gimnazjum
i skrzydła południowego budynku Podzamcza Muzeum Archeologiczno-Historycznego
w Elblągu" w ramach projektu „Z Muzeum w przyszłość. Modernizacja Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu - etap II", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe,
zgodnie z art. 93 ust. 1 ppkt. 1 Ustawy PZP (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164
z późniejszymi zmianami), unieważnia postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na realizację następujących części wchodzących w skład w/w zadania:
1. CZĘŚĆ I     - Dostawa i montaż regałów magazynowych przesuwnych (kategoria zamówienia: dostawa);
2. CZĘŚĆ IV - Dostawa i montaż mebli - wyposażenie kasy, sklepiku, szatni i sali edukacyjnej (kategoria zamówienia: dostawa);
Z powodu nie wpłynięcia żadnej oferty na realizację powyższych części.

Plik w załączeniu.

Załączone pliki

kliknij na nazwę aby pobraćpowrót drukuj artykuł