Biuletyn Informacji Publicznej

skocz do menu lub skocz do treści merytorycznej

Strona główna » Ogłoszenia » Przetargi

Przetargi

Przetarg nieograniczony ZP MAH 2/2015 Ochrona dzienna

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu ogłasza przetarg nieograniczony ZP-MAH2/2015 na realizację zadania: Dzienna ochrona fizyczna obiektów, terenów i mienia Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu, ul. Bulwar Zygmunta Augusta 11, oraz monitoring systemów sygnalizacji włamania i napadu (SWiN) sygnalizacji alarmu pożarowego (SAP). Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie BZP: Numer ogłoszenia: 324080 - 2015; data zamieszczenia: 30.11.2015

Przedmiotem zamówienia jest: ochrona obiektów i terenu Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu ul. Bulwar Zygmunta Augusta 11, w granicach wyznaczonego i oznakowanego obszaru obiektu zgodnie z Planem Ochrony, prowadzona w formie: - bezpośredniej, dziennej ochrony fizycznej sprawowanej przez pracownika ochrony wpisanego na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej w dniach i godzinach nie objętych umową nr 1 z 2015 z dnia 24.02.2015r. zawartą z firmą Promet Service Sp. z o.o., ul. Łokietka 119, 82-300 Elbląg, tj. średnio 8h na dobę przez 7 dni w tygodniu, w okresie od 01.01.2016r. do 28.02.2018r. Szacunkowa (zakładana przez Zamawiającego) ilość godzin ochrony dziennej w okresie od 01.01.2016r. do 28.02.2018r. wynosi 6200h (słownie: sześć tysięcy dwieście godzin); - dziennej (8h na dobę przez 7 dni w tygodniu) ochrony doraźnej polegającej na monitorowaniu sygnału napadu, włamania i alarmu pożarowego z lokalnych systemów alarmowych zainstalowanych w Muzeum łączem dwutorowym (Budynki wpisane są do rejestru zabytków oraz podlegają obowiązkowej ochronie i umieszczone są w Ewidencji Wojewody Warmińska - Mazurskiego pod pozycją 277. Decyzja Nr DA33 z 2001r. z dnia 10.10.2001r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego). 2. Zamówienie obejmuje dodatkowo współdziałanie z pracownikami obsługi i opiekunami zbiorów w zakresie ich zabezpieczenia, przemieszczania, wywozu i przywozu oraz zabezpieczenia pomieszczeń ekspozycyjnych i magazynowych; 3. Dozór odbywać się będzie w godzinach otwarcia Muzeum, tj. od godz. 7.30 do godz. 15.30. Zamawiający zastrzega sobie zmianę godzin w przypadku zmiany godzin otwarcia Muzeum, szczególnie w okresie letnim.
SIWZ oraz pozostałe dokumenty znajdują się w pliku dołączonym do tego ogłoszenia (poniżej).

Załączone pliki

kliknij na nazwę aby pobraćpowrót drukuj artykuł