Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu
BIP Facebook YouTube Tripadvisor

Kalendarium Elbląskie

Kalendarium Elbląskie

1 lipca 1852 –Połączenie dwóch lokalnych gazet w jedną „Elbinger Zeitung” (z połączenia z Elbinger Anzeigen). Była to gazeta konserwatywna. Jej wydawcą był konserwatywny polityk Agathon Wernich. Gazeta ukazywała się 3 razy w tygodniu, a od 1878 – sześć razy.

1 lipca 1976 – w Elblągu zaczęly obowiązywać nowe tablice rejestracyjne do samochodów wprowadzone we związku z reformą administracyjna kraju. W Elblągu zaczynały się od liter ELA.

1 lipca 1998 – Powołano Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Elblągu.

3 lipca 1905 – uroczysta konsekracja kościoła św. Wojciecha.

3 lipca 1990 – władze wojskowe przekazały zespół koszar przy ul. Saperów w zarząd Urzędu Miasta. Rada miejska 16 sierpnia 1990 zatwierdziła program zlokalizowania tam „miasteczka szkolnego”

4 lipca 1557 – w zamian za poparcie królewskich wniosków o nakładanie podatków oraz udzielenie pożyczki w wysokości 6 tysięcy florenów, Elbląg otrzymuje od króla Zygmunta Augusta przywilej rozdawania komunii pod dwiema postaciami; faktycznie jest to zgoda na reformację kościelną

7 lipca 1945 – Elbląg włączony w skład województwa gdańskiego

8 lipca 1917 – pożar Mostu Wysokiego.

8 lipca 1989 – Papież Jan Paweł II nadał ks. Dr. Mieczysławowi Józefczykowi, proboszczowi parafii św. Mikołaja najwyższy stopień prałatury papieskiej – godność infułata.

9 lipca 1986 – Wydano pozwolenie na realizację całości zabudowy kwartału kamienic mieszkalnych lokalami usługowymi rozpoczętej w 1984 r. od odgruzowania terenu przy ulicach Kowalska (Stary Rynek) Wieżowa. Do użytku oddano całość 28 czerwca 1991 r.

11 lipca 1989 – wydano zezwolenie na budowę bloku urbanistycznego przy ulicy Gabrary /Stary Rynek/ Sukiennicza.

14 lipca 1626 - Nowe Miasto Elbląg bez oporu poddaje się królowi szwedzkiemu Gustawowi Adolfowi – elbląscy zwolennicy monarchy zgotowali mu huczne powitanie już w Nowej Karczmie, gdzie się zatrzymał przed wjazdem do miasta

15 lipca 1410 – mieszczanie elbląscy (260 wojowników, w tym 180 jeźdźców) pod własną chorągwią i dowództwem Henryka Moencha oraz rajców Bertrama Betke, Klausa Kastrata, Jana von Hervorden, Jana Raua i Henryka Altmanna biorą udział w bitwie pod Grunwaldem. Jan von Hervorden i Jan Rau polegli

15 lipca 1907 – władze miasta wydają zarządzenie według którego wybrane ulice i budynki zostały objęte ochroną (ze względów na walory historyczne). Zarządzenie dotyczyło również m.in. form szyldów, reklam i wystaw, wystroju nowych budynków.

16 lipca 1626 – uroczysty wjazd króla szwedzkiego Gustawa Adolfa do Elbląga; Stany Pruskie zarzucały miastu zdradę

17 lipca 1949 – pożar hali nr 20 w „Zamechu

18 lipca 1868 – zakończenie budowy nowego i większego budynku gminy żydowskiej.

18 lipca 1975 – Oddano do użytku przebudowana ul. Gen. J. Bema.

18 lipca 1978 – uruchomiono nadajnik do odbioru II programu TVP, obejmujący swym zasięgiem Elbląg i okolice.

19 lipca 1577 – Stefan Batory, toczący wojnę z Gdańskiem, wysyła list do Elbląga z żądaniem wystawienia 10 statków do służby wojennej, lub przy braku takowych, aresztowania i najęcia obcych statków stojących w porcie

20 lipca 1985 – zakończono elektryfikację linii kolejowej z Gdyni do Elbląga. Na stację Elbląg przyjechał pierwszy elektryczny pociąg z Malborka.

22 lipca 1410 – do Sambrodu koło Pasłęka przybyło poselstwo z Elbląga do króla Jagiełły by złożyć mu hołd. Król otrzymał od miasta trzy kosze fig, rodzynek i cukru, beczułkę dobrego wina, dwanaście funtów słodyczy, ryby i karafkę do wina.

22 lipca 1975 – odsłonięcie pomnika Odrodzenia, zaprojektowanego przez artystę rzeźbiarza Jana sieka.

24 lipca 1808 – poświęcenie nowej kaplicy wyznania reformowanego (kalwini) przy ulicy Studziennej 20.

24 lipca 1892 – położenie kamienia węgielnego pod budowę kościoła św. Pawła w Pangritz-Kolonie.

24 lipca 1947 – Elbląg odwiedził Prymas Polski A. Hlond.

29 lipca 1243 – podział Prus na trzy diecezje przez Wilhelma z Modeny -  legata papieża  Grzegorza IX, którymi mieli odtąd kierować biskupi z zakonu dominikanów; Elbląg wszedł w skład diecezji warmińskiej

30 lipca 1410 – Nowe Miasto Elbląg dostało od króla Władysława Jagiełły za bliżej nieznane zasługi dwie wsie – Gronowo i Nowinkę

31 lipca 1949 – do Elbląga przybywa pierwszy, liczący 42 osoby, transport z polskimi reemigrantami z Mandżurii.

31 lipca – 1 sierpnia 1981 – w hali sportowej KS „Olimpia” odbyły się wybory władz regionu NSZZ „Solidarność”. Przewodniczącym Zarządu Regionu został Tadeusz Chmielewski.

31 lipca 1983 – zmarł Józef Lassota, nestor elbląskich bibliotekarzy, historyk Elbląga, współinicjator „Rocznika Elbląskiego”, publicysta i kronikarz miasta w latach 1958 – 1977.

1 sierpnia 1975 – Powołano Wojewódzki Ośrodek kultury, który przejął bazę lokalową i kadrę Elbląskiego Ośrodka kultury.

1 sierpnia 1991 – Podpisano umowę Zarządu Miasta i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie finansowania z budżetu miasta dalszych badań archeologicznych na Starym Mieście.

4 sierpnia 1917 – wodowanie w stoczni Schichau’a łodzi torpedowej o symbolu A 74 – tysięcznej jednostki pływającej zbudowanej w tej elbląskiej firmie.

4 sierpnia 1947 – Ostatni większy transport Niemców z Elbląga do Niemiec

5 sierpnia 1976 – Bożena Kwiatkowska, pracownica Spółdzielni Inwalidów w Elblągu, na Światowej Olimpiadzie Paraleptyków w Toronto zdobyła dwa medale złoty w rzucie dyskiem i srebrny w skoku w dal.

6 sierpnia 1945 – w Elblągu zorganizowany zostaje Sąd Okręgowy (twórcy: Stanisław Różański i Jan Łaparewicz).

8 sierpnia 1993 – samorząd Elbląga formalnie wystąpił do władz Biblioteki głównej UNK o odzyskanie zdeponowanego księgozbioru elbląskiego.

9 sierpnia 1949 – do Elbląga przybywa drugi, liczący 41 osób, transport z polskimi reemigrantami z Mandżurii.

10 sierpnia 1410 – burmistrz elbląski Jan z Torunia oraz rajca miejski Jan Rode uczestniczą w pierwszym zjeździe stanów państwa krzyżackiego w obozie Jagiełły pod Malborkiem, na którym monarcha wyraził zgodę na bicie monety według dotychczasowych zwyczajów, upoważnił miasta do kontroli wywozu zboża z kraju, zaś Elbląg i Gdańsk upoważnił do czuwania nad bezpieczeństwem żeglugi u ujścia Wisły i na Zalewie Wiślanym

10 sierpnia 1989 – wydano pozwolenie na budowę bloku urbanistycznego przy ul. Wieżowa/Stary Rynek/Garbary.

13 sierpnia 1526 – Komisja powołana przez króla Zygmunta I do sprawy rozwiązania konfliktu w Elblągu ogłasza tzw. Statuty Zygmuntowskie zawierające zarządzenia antyreformacyjne, zarządzenia policyjne mające zapobiegać w przyszłości tumultom oraz zarządzenia określające ustrój miasta; zalecono, aby od tego czasu odczytywane były mieszczanom elbląskim przynajmniej raz do roku

13 sierpnia 1945 – wojewoda gdański odwołuje ze stanowiska pierwszego prezydenta Elbląga, Wacława Wysokiego, a drugim prezydentem został Jerzy Skarzyński.

14 sierpnia 1376 – w ceremonii podpisania pokoju Hanzy z Norwegią uczestniczy Jan Volmenstein z Elbląga, jedyny reprezentant hanzeatyckich miast pruskich

17 sierpnia 1552 – przywilej Zygmunta II Augusta dla Elbląga dający elblążanom monopol na sprzedaż śledzi w miastach mazowieckich

17 sierpnia 1980 – Wybuchła fala strajków i innych form protestu podejmowanych w elbląskich zakładach pracy, będących wyrazem poparcia strajków okupacyjnych na wybrzeżu. Strajkowały: węzeł kolejowy, Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, PKS, PTHW, MPO, Fabryka Domów, Tartak, Drukarnia. Pod koniec dnia do strajku włączyły się: Truso, ZWP, Plastyk i dwa wydziały „Zamechu”.

18 sierpnia 1980 – Powstał Międzyzakładowy Komitet strajkowy, ściśle współpracujący z MKS w Gdańsku (Stocznia Gdańska).

24 sierpnia 1457 – król Kazimierz Jagiellończyk wystawia w Malborku wielki przywilej dla Elbląga, który uzyskuje szerokie nadania ziemskie i swobody w zakresie wewnętrznego ustroju

24 sierpnia 1994 – wydano zezwolenie na zabudowę bloku urbanistycznego ul. Rybacka, stary rynek, Bednarska.

25 sierpnia 1980 – zmarł o. Andrzej Czesław Klimuszko, franciszkanin, uzdrowiciel, znawca ziołolecznictwa, jasnowidz.

 

 

Kalendarium tworzy: Piotr Adamczyk